Phần mềm quản lý công việc doanh nghiệp là một giải pháp phần mềm ra đời với mục đích quản trị hệ thống hoạt động của doanh nghiệp. Phần mềm tích hợp tất cả các hoạt động của mọi bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp vào một hệ thống duy nhất với các cơ sở dữ liệu duy nhất.

Cũng có thể nói, đó là hệ thống ứng dụng phần mềm đa phân hệ được tích hợp theo một kiến trúc tổng thể nhằm giúp cho doanh nghiệp hoạch định, thực hiện, giám sát và đưa ra quyết định.
Omas has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!