Lăng Mộ Đá là một công trình cấu trúc bằng đá có không gian riêng biệt bên trong, đặt ở bên trên hoặc bên dưới mặt đất được xây dựng để chôn cất người chết.
Lăn has no published tips or collections yet.

Got 30 seconds? Sign up for 30Seconds.com and get the best of our tips each week!